EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing / Eye Movement Integration
 

Hva er EMDR?


EMDR er en forkortelse for “Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. Metoden kalles også EMI (Eye movement integration). EMDR er en behandlingsmetode rettet mot å redusere posttraumatiske symptomer  -  fysiske og psykiske plager som oppstår etter å ha vært utsatt for ubehagelige/traumatiske opplevelser i fortiden. Slike tidligere opplevelser kan være traumer av forskjellige slag, f.eks. overgrep, mobbing, ulykker, krig eller naturkatastrofer. Selv om det er lenge siden traumet fant sted, kan posttraumatiske symptomer sterkt påvirke hverdagen og livskvaliteten til den enkelte.

Posttraumatiske symptomer kan være invaderende minner fra selve hendelsen, såkalte ”flashbacks”, eller nattlige mareritt.  Andre eksempler er følelsesmessig ”nummenhet” eller motsatt  -  forsterkede følelser, samt angst og uro. Posttraumatiske symptomer kan gjøre det vanskelig å leve et normalt liv, og kan føre til at man blir ”sittende fast” i fortiden.

EMDR blir også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer, og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser

Hva er et traume og hvorfor kan det føre til problemer?

Til daglig står vi mennesker ovenfor forskjellige problemer og utfordringer som vi må bearbeide mentalt. Vi gjør det ofte ubevisst, men denne bearbeidingsprosessen er viktig for å plassere daglige hendelser i en forståelig ramme.

Når vi opplever traumer, eller hendelser som genererer sterke følelsesmessige reaksjoner, settes vår evne til ”å forstå” på prøve. Opplevelser kan tidvis være så voldsomme, at vi rett og slett ikke har noen rammer å plassere dem i. I et forsøk på å forstå hendelsen, kan da vårt tankesenter begynne ”å spille av” minnet fra opplevelsen om igjen og om igjen, som en film. På denne måten blir opplevelsen lagret og forsterket i tankesenteret vårt, men blir ikke bearbeidet, eller satt i forståelige rammer. I stedet opprettholder ”filmen” direkte kontakt med våre fysiske og følelsesmessige reaksjoner fra hendelsen (f.eks. hjertebank, uro, nummenhet, osv.).

Dette kan gi opphav til posttraumatiske symptomer. Selv om vi i ettertid vet at den traumatiske hendelsen skjedde for lenge siden, blir det umulig for oss til å tenke på det, uten å gjenoppleve følelsene og sanseopplevelsene som vi opplevde da hendelsen først skjedde. Vi klarer ikke å reflektere oss gjennom opplevelsen og således rasjonalisere det bort.

Ved posttraumatiske tilstander, utvikles ofte også negative tankesett om oss selv, og hvordan vi har håndtert vårt traume. Disse negative tankene kan f.eks. oppstå fordi vi overlevde noe som andre ikke gjorde, fordi vi føler at vi hadde skyld i det som skjedde, eller fordi vi bærer på en hemmelighet, el. l. Slike negativ tanker vil fort spre seg til andre livsområder og tankemønstre, slik at det påvirker hvordan vi opplever, tolker og føler i andre situasjoner.Hvordan kan EMDR hjelpe?

EMDR fungerer ved å hjelpe vårt tankesenter koble fra den direkte kontakten som er skapt mellom minnet (”filmen”), og våre fysiske og følelsesmessige reaksjoner. Metoden gir mulighet til ”å se på filmen” uten at det utløses en ubehagelig fysisk eller psykisk reaksjon.

Uansett metode, vil bearbeidelse av traumer være langt mer vellykket dersom man har fått distansert minnet fra sterke fysiske og psykiske reaksjoner. Man kan da ta i bruk diverse teknikker, f.eks. Reverse Therapy, for å arbeide med hva man har opplevd, og hvordan man ser på seg selv i lyset av dette.

 

Hvordan foregår EMDR-behandlingen?

Først kartlegger man hvorvidt EMDR er riktig behandlingsmetode i hvert enkelt tilfelle. Dersom det er aktuelt, og du ønsker å forsøke dette, er første steg en gjennomgang av din opplevelse. Behandleren trenger en detaljert beskrivelse av din ”film”, som består av bilder, lyder, fager, din oppfatning av deg selv i situasjonen, samt hvordan du helst ønsker å oppfatte deg selv i forhold til det som hendte. Du skal også sette en verdi fra 0 og 10 basert på graden av det ubehag du føler i hverdagen når ”filmen din” avspilles.
  
Etter disse forberedelsene, begynner selve bearbeidingsfasen i behandlingen. Ved å benytte øyebevegelser samtidig som man er oppmerksom på andre sansestimuli (lyd eller lys), må tankesenteret i hjernen jobbe svært hardt. Dette fører til en lett grad av forvirring, og det er faktisk denne lette forvirringen som fungerer på en positiv måte  -  ved å kople de fysiske og følelsesmessige reaksjonene fra ”filmen”.

Hele behandling tar 60 - 90 minutter, og mange opplever en bedring allerede etter 1 behandling, de fleste innen 2-5 behandlinger.

 

Vær oppmerksom på følgende:

Bearbeiding av traumatiske opplevelser med EMDR kan være en følelsesmessig sterk opplevelse, men målet for hver terapitime er at du skal føle deg bedre ved timens slutt. Hvis dette ikke er tilfelle for deg, må du gi terapeuten beskjed.

Ved EMDR kan du komme til å huske hendelser, eller deler av hendelser, som du tidligere ikke hadde tenkt så mye på, eller ikke har knyttet til symptomene dine før du begynte å jobbe med det. Minner som dukker opp i sammenheng med EMDR er verken mer eller mindre nøyaktige enn andre minner som hjernen din kan frembringe når du tenker på det som har hendt. Uansett minnenes absolutte sannhet, kan de ha et viktig psykologisk innhold som kan bearbeides med EMDR.
 
Man skal ikke behandles med EMDR dersom livsbetingelser, eller andre omstendigheter, er til hinder for terapiens mulighet for et godt resultat. Dette vil være et av temaene for vår første samtale.

Selv om EMDR kan gi gode resultater raskt, er det viktig at man er forberedt på å følge behandlingen inntil man er ferdig.

Som med all annen terapi, er samarbeidet med terapeuten viktig. Hvis du opplever at det er hindringer for slikt samarbeid, er det viktig å si i fra. Terapeuten vil ikke bli fornærmet ved dette, og du kan forvente at denne vil gjøre det samme, dersom kompetanse eller erfaring ikke ansees tilstrekkelig for å hjelpe akkurat deg.

 

 

Tlf:  410 46 380     e-post:  mcjuva@live.no      Adresse:  c/o Elgstien 37, 4637 Kristiansand